Ändamål löfte och historik

Vi brinner för alla familjers rätt till ett värdigt, skyddat och säkert hem

Ändamål och verksamhet


§ 3 i stadgarna för  ShelterBox Sverige ideell förening

Att insamla medel till ShelterBox Trust med ändamålet att i den akuta fasen efter en inträffad katastrof, tillhandahålla humanitärt bistånd i form av utrustning och material, med syftet att stödja familjer och enskilda som hamnar i kris när vardagen bryts sönder.

Målsättningen är att med kort varsel leverera behovsanpassad materiel över hela världen, direkt till utsatta människor som lever i samhällen som inte har tillräckligt med egna resurser för detta ändamål.

Förväntad effekt är att skapa hopp och möjlighet för berörda att återuppbygga sina liv, hem och samhällen igen.

Att bedriva informations- och opinionsbildande verksamhet med ändamålet att dels sprida kunskap om behovet av och nyttan med att ge humanitärt bistånd, samt dels kompetensutveckla volontärer om det humanitära systemets funktion och villkor.

Föreningen följer svensk lagstiftning och reglerna för en Affiliate* utfärdade av ShelterBox Trust i England. Härvid har följande avtal upprättas mellan ShelterBox Sverige – ideell förening och ShelterBox Trust:

  • Affiliate agreement
  • Grant agreement

Vidare har ShelterBox Trust tecknat ett samarbetsavtal med Rotary International vilket skapar grunden för ShelterBox Sverige – ideell förening att samarbeta med lokala Rotaryklubbar och Rotarydistrikt i Sverige.

En Verksamhetsledare skall utses av Styrelsen. Styrelsen ansvarar för att ta fram och fastställa en skriftlig instruktion som reglerar dennes ansvar, befogenheter och uppgifter.

Medlemskap kan sökas av alla med intresse för humanitära frågor.
Företag/intresseorganisationer kan också bli medlemmar.

* En organisation som har en etablerad koppling med en brittisk huvudorganisation. Synonym: Partner

Länk till Våra stadgar

Vårt löfte


Vi strävar mot en värld där inga familjer lämnas utan skydd när katastrofen träffas genom att vara:

Innovativa: Vi är kreativa i vårt sätt att hitta lösningar och strävar ständigt efter att förbättra och utveckla kvalitén i vårt arbete för att säkerställa att vi levererar bästa möjliga hjälpinnehåll till familjer som drabbats av katastrofer.

Otåliga: Våra kvicka fötter gör det möjligt för oss att operera i stoftet och röran efter en katastrof. Vi agerar fort och vi strävar efter att nå familjer på kortast möjliga tid. Vår snabbhet återspeglas i vårt sätt att respondera tillsammans med våra supportrar och partners.

Samarbeta: Samarbete är nyckeln till att ständigt utveckla och effektivt leverera hjälp. Vi arbetar i nära samverkan med lokala, nationella och internationella partners för att kunna maximera vår påverkan. Vi uppmuntrar till delaktighet i vårt arbete speciellt från de familjer som vi hjälper efter katastroferna.

Ta ansvar: Vi är dedikerade till att leverera högkvalitativa hjälppaket som representerar skänkta pengarnas värde samtidigt som vi visar ansvar mot våra supportrar, partners och till varje person som får support från ShelterBox.

Vårt mål: Att fr.o.m. 2025 årligen kunna hjälpa minst 10 000 människor av den 1 miljon som ShelterBox har ansatt som ett gemensamt årligt mål. Familjer som har förlorat sina hem och mycket av det de äger vid en katastrof.

ShelterBox Sveriges historik


ShelterBox spreds till Sverige via Rotarys fina nätverk

På enskilda initiativ från olika personer i Rotaryklubbar/distrikt, Scoutföreningar och andra organisationer, har insamlingar i Sverige genomförts under många år. Vad vi vet togs de första initiativen ca 2005 då Rotaryklubbar började samla in pengar till s.k boxdonationer.

Sommaren 2011 bildades en Svensk insamlingsorganisation med namnet ShelterBox Sweden. Organisationen blev godkänd av Svensk insamlingskontroll och fick ett s.k. 90-konto. Då ansvariga för den organisation inte levde upp till gjorda överenskommelser, sade ShelterBox Trust upp överenskommelsen i januari 2013. Svensk Rotary Service (SRS) genomförde under avvecklingsprocessen en utredning och revision som säkerställde att insamlade medel skickades vidare och användes enligt ändamålet på rätt sätt. Så FD ShelterBox Sweden avslutade sin verksamhet 2013-03-28 och de gåvor som skickats in till dem i perioden 2011-07-10 – 2013-02-05 redovisas under givarnamnet ”Sweden Donors” med boxnummer Sweden 201-374.  Boxarna har knutits till Libanon där flyktingar från Syrien fick vår hjälp.  Alla bidragsgivare har tilldelats boxnummer enligt dåvarande villkor och har fått information om dessa med ett tackbrev. Berörda som saknar sina nummer kan få hjälp att spåra dessa genom att skicka in ett meddelande via vår mejl: [email protected] .

April 2013 startade ”ShelterBox project in Sweden”. Projektet organiserades av Sveriges två certifierade ShelterBox Response Team volontärer (SRT) med stöd av Lidköping Vänerns Rotaryklubb. Därmed kunde ShelterBox verksamhet i Sverige åter igen bedrivas med en nationell aktör.

Februari 2014 konstituerades en interimsstyrelse för ShelterBox Sverige och organisationen registrerades som en fristående och oberoende ideell förening 2014-02-27.

Juni 2014 övertog ShelterBox Sverige ideell förening ansvaret för ”ShelterBox project in Sweden”.

September 2014 genomfördes föreningens första årsmöte med val av styrelse, revisorer och valberedning. Läs mer om detta ”Org och medlemskap