Villkor för gåvor och vad händer med dem?


Inbetalning

Länk till anvisningar för inbetalning samt information om hur långt olika belopp räcker.

Vilka olika typer av gåvor kan ges?

a) Gåva

Valfria belopp ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål.

För belopp under 1000 kr skickas ett mottagningsbevis om detta önskas och kontaktuppgifter lämnas.

För belopp över 1000 kr skickas ett tackbrev om kontaktuppgifter lämnas.

b) Sponsorgåva

Lägsta belopp är 7000 kr (Genomsnittskostnad för en StandardBox)

Ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål

Givaren får ett unikt sponsornummer.

För första gåvan på över 7000 kr får givaren (kontaktuppgifter måste lämnas):

  • Ett personligt utformat tackbrev. I detta brev redovisas givet belopp samt en summering av tidigare lämnade belopp och en beskrivning av en pågående insats.
  • Särskilt utformade tackbrev om detta önskas. Exempelvis till enskilda sponsorer i insamlingsprojekt.
  • För fortsatta gåvor – även om de är under 7000 kr – ges ett tackbrev enligt samma rutin

c) Uppropsbidrag

Uppropen skapar en möjlighet för våra supportrar att ge gåvor till ShelterBox verksamhet med anledning av en särskilt allvarlig och omfattande katastrof. Stora katastrofer uppmärksammas ofta i media och många människor känner då att de vill bli delaktiga i hjälpen på något sätt.

Ett ökat bidragsflöde jämfört med normalbilden medför att vår operativa enhet omedelbart kan använda mer resurser i form av lager och eget kapital, vilket ökar insatsförmågan och effekten.

I ett upprop beskrivs ShelterBox insats i aktuellt katastrofområde samt hur definierade gåvobelopp kopplas till olika grader av materielpaket samt nivåer och innehåll för kvittenser och tackbrev med återrapportering för aktuellt upprop.

Dessa gåvor ges utan restriktioner i enlighet med ShelterBox Sveriges ändamål

Det kan inträffa att upprop sker som gör det möjligt för givare att öronmärka donationer till ett specifikt katastrofområde. Detta kommer i så fall att särskilt anges vilket kräver att ShelterBox International har godkänt detta.

Anmärkning

Fr.o.m. 2017-08-01 upphörde möjligheten att ge s.k spårbara boxdonationer med hjälp av id-nummer  enligt beslut taget vid vårt årsmöte 2017-03-25. Beslutsunderlaget med motivering och svar på ett antal vanliga frågor kan hämtas via följande länk. Nytt bidragssystem

Vad händer med lämnade gåvor?

Titta gärna på videon: Detta händer med din donation

ShelterBox distribuerar normalt anpassad materiel i den så kallade nödfasen. Normalt är vi på plats i inom 48 timmar fram till ca tre månader. För att kunna genomföra detta lagrar vi boxar och materiel på strategiska platser runt om i världen som exempelvis i Dubai och i Panama.

Varje situation är annorlunda och vårt stöd anpassas efter katastrofens konsekvenser och lokala förhållanden. Vi utgår ifrån den behovsinventering som skickas in till vårt högkvarter från våra team på fältet. En lagerhållning med ett brett sortiment av utrustning medför att vi har förmåga att mycket snabbt skräddarsy det stöd som levereras. Om så behövs och/eller är mest lämpligt, görs även lokala upphandlingar i berörd region. Om inga förödande katastrofer inträffar i en region kan en färdigpackad materiel i Boxar eller Shelterkits m m finnas en längre tid i ett lager (exempelvis i Panama).

Det här förfarandet gör att Shelterbox hela tiden har många olika lager att ta av och tack vare detta kan hjälp vara framme över hela världen inom någon eller några dagar. Vid själva insatsen läggs stor kraft på att säkerställa att skänkt hjälp verkligen kommer fram och blir till reell nytta för människor och samhällen.

Hjälpbehoven identifieras av våra ShelterBox Response Team (SRT) som har en mycket hög insatsberedskap. Teamen säkerställer att materielen verkligen når fram till slutanvändaren och utbildar också lokala instruktörer på hur utrustningen kan och skall användas.

Våra principer för att skickad materiel anpassas och med säkerhet levereras direkt till mottagande individer/familjer är lika oavsett typ av bidrag.

Obs! Alla nya givare bidrar i allra högsta grad till att ShelterBox i denna stund kan leverera nödhjälp över hela världen inom loppet av dygn. För utan ett kontinuerligt bidragsflöde kan våra lager ej återfyllas vilket leder till reducerad verksamhet och i förlängningen försämrad operativ förmåga och kvalitet.

Hur mycket av mitt bidrag går direkt till konkret hjälp?

Tack vare ett stort nätverk av volontärer kan ShelterBox hålla ner overhead kostnaderna till ett minimum vilket gör att ShelterBox International med mycket god marginal kan uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav på att minst 75 kr av 100 kr skall gå till ändamålet. Våra insamlings och administrationskostnader i Sverige får ej överstiga 10%.